Tiskové zprávy

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
svolává:
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 31. května 2024 od 10.00 hod. do Obecního domu Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
5. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií ve vlastnictví společnosti a s tím související změna stanov
společnosti
6. Schválení převodu akcií s omezenou převoditelností
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
8. Určení auditora společnosti
9. Závěr – ukončení