Oznámení

Zvýšení tlaků ve veřejné vodovodní síti v Broumově

9. 6. 2023 13:01
Vážení odběratelé, vlastníci nemovitostí,

z důvodu požadavku vedení města Broumova na navýšení tlaků ve veřejné vodovodní síti, a to za účelem možnosti zásobování pitnou vodou bez provozování domovních posilovacích stanic (ATS – stanice na vnitřních vodovodech jednotlivých nemovitostí), vybudovala naše společnost na stávají-cím vodojemu na Spořilově centrální posilovací stanici.
Tato centrální posilovací stanice zajistí požadovaný tlak ve vodovodním potrubí a zároveň bude možné plně využít vodních zdrojů v Křinicích.
Toto zvýšení tlaků ve veřejné vodovodní síti se bude týkat nemovitostí (vodovodních přípojek) napojených na veřejný vodovod v níže uvedených ulicích.
Z výše uvedených důvodů Vás chceme požádat o spolupráci, týkající se pravidelné kontroly do-movních rozvodů, napojení domácích spotřebičů a pojišťovacích ventilů. Tím předejdete nežádou-cím únikům pitné vody a tím i souvisejícímu navýšení fakturované částky, poškození majetku a vy-bavení vašich domácností. I přesto, že v celé oblasti nepřekročíme horní mez tlaku vody stanovenou zákonem č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho prováděcí vy-hláškou č. 428/2001 Sb., bude nutné zkontrolovat doporučení výrobců domácích spotřebičů a tlak v domovních instalacích. Některým z vás může být doporučeno upravit vodovodní přípojku redukč-ním ventilem.
Zkušební provoz centrální stanice a zvýšení tlaků ve veřejné vodovodní síti bude provedeno v týdnu od 26.6.až 30.6.2023. Během tohoto zkušebního provozu může docházet ke kolísání tlaku a odtoku zakalené vody.

Seznam ulic či jejich částí dotčených zvýšením tlaků ve veřejné vodovodní síti v Broumově v termínu 26.6. - 30.6.2023:
Komenského čp.383 a čp. 245, Růžová, Na Pláni, K Ráji, Branka, Křinická, Masarykova ( od č.p. 232 až po čp. 239 směr k Horní Bráně ), Obránců míru, Sídliště Křinické, Střelnická, Krátká, Příčná, Nad Potokem, Dlážděná, Družstevní, Pivovarská, Protifašistických bojovníků, Malá Kolonie, Klášterní, Malé náměstí, Větrná, U Horní brány, Kostelní, U Větrolamu, Stanislava Opočenského, U Dolní brány, Hesseliova, Školní, Na Hradbách, U Vodojemu, Hradební, Vančurova, Provaznická, Kostelní náměstí, Smetanova – po Technické služby, U Jeslí, Máchova, Boženy Němcové, Zahradní, Spojovací, Sadová, Šalounova, Mírové náměstí, Nad Úvozem, Jiráskova, Lipová, Na Kamenici, Rybářská, Generála Svobody, Hvězdecká, Kasárenská, Nová, Obec Křinice - nová zástavba mezi ul. Hesseliova a ul.Křinická, Obec Hejtmánkovice č.p. 27, 58, 224, 79

Kontakt v případě dotazů a problémů :
- vodárenský dispečink v Náchodě (24 hodin) – 491 419 222, dispecer@vakna.cz
- vedoucí provozního střediska v Broumově – pan Jiří Horáček , 602 571 164 , horacek@vakna.cz

S poděkováním za spolupráci.
Ing. Dušan Tér
Předseda představenstva
Pro bližší informace volejte dispečink na čísle 491 419 222